Semalt: Täze mazmun web sahypaňyz we SEO üçin näme üçin möhüm?

Aslynda, gözleg motorlary web sahypalarynyň nähili gurulmalydygyna gaty täsir edýär. Gözleg motorlarynyň köpüsi mazmunyň hiline ünsi jemleýär we döwürleýinligi täzeleýär. Şeýlelik bilen, ähmiýetli bolmak üçin mazmunyňyzy ýygy-ýygydan täzelemeli. “ Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Julia Waşnewa täze mazmunyň web sahypaňyzyň üstünlik gazanmagyna sebäp bolýan esasy faktordygyny düşündirýär.

1. Gözleg motorlary tarapyndan ýygy-ýygydan gezelenç

Web sahypaňyz täze makalalar we web sahypalary bilen yzygiderli täzelenýän bolsa, gözleg motory gözleýänler bu sahypa ýygy-ýygydan girerler. Sahypaňyzy indeksirlemegiň has çalt geçjekdigini aňladýar. Gözleg motorlary sahypaňyza yzygiderli girenlerinde, mazmunyňyz gymmatly bolsa has ýokary derejelere ýetip bilersiňiz. Web sahypaňyza täze mazmun goşanyňyzda, gözleg motorlary muňa üns berýärler we sahypaňyzyň reýtingini täzeden düzýärler. Şeýlelik bilen, has ýokary dereje almak mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin web sahypaňyzy yzygiderli täzeläň.

2. Web sahypasynyň ygtyýarlyklaryny artdyrmak

Web sahypaňyzyň abraýyny ýokarlandyrmagyň esasy strategiýasy has köp mazmun döretmekdir. Has gymmatly, iň täze mazmuny çap ediň, elbetde sahypaňyza has uly ygtyýarlyk berersiňiz. Iceriňizdäki ygtyýarly saýtlary gözden geçirseňiz, olaryň Google tarapyndan indekslenen müňlerçe sahypasynyň bardygyna göz ýetirersiňiz. Olaryň ligasyna goşulmak kararyna gelen bolsaňyz, has degişli mazmuny çap etmeli. Belli bir mowzukda has köp mazmun ýazmakda yzygiderli bolsaňyz, adamlardan we gözleg motorlaryndan ynam gazanyp bilersiňiz. Barha ynamyňyz artdygyça sahypaňyzyň abraýy artar. Sosial media platformalarynda we forumlarda işjeň bolmak bilen abraýyňyzy artdyryň.

3. Has köp mazmun has açar sözleri aňladýar

Täze mazmun yzygiderli döredeniňizde, sahypaňyzda köp açar sözler bolar. Esasy sözlere gönükdirilen makalalary döretmek bilen, has köp gelýänleri nyşana alyp bilersiňiz. Gözleg motorlary sahypaňyzy tanar we size has köp myhman iberer. Google web sahypaňyzdaky açar sözleriň sanyna kän bir ähmiýet bermese-de, açar sözleri makalaňyzyň içinde we töwereginde ýerleşdirmek möhümdir. Açar sözler gözleg ulgamlary tarapyndan sahypaňyza mowzuk görkezmek üçin ulanylýar. Makalanyňyzy açar sözler bilen doldurmaň, ýatdan çykarmaň, sebäbi gözleg motorlary jerimeleri özüne çeker.

4. Okyjylaryňyza habar beriň

Yzygiderli täzelenmeler, abonentleriňizi we myhmanlaryňyzy pudagyňyzdaky wakalar we üýtgeşmeler bilen täzeläp durar. Täze mazmun täze myhmanlary müşderilere öwürmäge güýji bar. Täze maglumatlary ýygy-ýygydan çap etmek bilen, diňleýjileriňizi gyzyklandyrarsyňyz. Bu, müşderilerden uzak möhletli wepalylygy gazanar we şeýlelik bilen sahypaňyz meşhurlyk we reýtingde öser. Önümleriňiz we hyzmatlaryňyz barada myhmanlara ynandyryjy maglumat beriň. Önümleriňiziň peýdalary we näme üçin olara mätäçdigini myhmanlara aýdyň. Mümkin bolan müşderilere ýeterlik maglumat bereniňizde, dogry saýlamaga kömek edýärsiňiz we önümleriňizi satyn almagy gaty ähtimal.

send email